Odseljujejo se bolj, priseljujejo pa manj izobraženi

 Odseljujejo se bolj, priseljujejo pa manj izobraženi

Leta 2019 med priseljenimi več terciarno izobraženih kot med odseljenimi

Izobrazba leta 2019 odseljenih je bila približno enaka izobrazbi celotnega prebivalstva Slovenije. Najpogostejši namen priselitve v Slovenijo za tuje državljane je bila zaposlitev.

V letu 2019 se je v Slovenijo priselilo 31.319 prebivalcev, od tega jih je bilo skoraj dve tretjini starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 26%, srednješolsko 61%, višje- ali visokošolsko pa 13%.

Izobrazba odseljenih je povprečna

Iz Slovenije se je v letu 2019 odselilo 15.106 prebivalcev, od tega jih je bilo 69% starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 18%, srednješolsko 60%, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa 22%.

Med priseljenimi državljani RS, starimi 25–64 let, jih je 40 % imelo terciarno izobrazbo, medtem ko je bilo med priseljenimi tujimi državljani terciarno izobraženih precej manj: 10 %.

Med odseljenimi prebivalci v isti starosti je bila razlika zelo podobna: med odseljenimi državljani Slovenije jih je imelo najmanj višješolsko izobrazbo 37 %, med tujimi državljani pa je bilo vsaj višješolsko izobraženih 12 %. V letu 2019 se je v Slovenijo priselilo 160 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 130.

Izobrazbena sestava v letu 2019 iz Slovenije odseljenih državljanov RS in tujih državljanov, starih 25–64 let, je bila podobna izobrazbeni sestavi teh dveh skupin med prebivalstvom Slovenije v starosti 25–64 let.

Priseljenci zaradi zaposlitve

Od 27.560 v letu 2019 v Slovenijo priseljenih tujih državljanov se jih je največ priselilo z namenom zaposlitve (68 %). Veliko se jih je priselilo tudi z namenom, da se pridružijo svojim družinskim članom (25 %), drugi razlogi (npr. študij) pa so bili redkejši.

Med v letu 2019 priseljenimi državljani RS, starimi 25–64 let, je bilo konec leta zaposlenih 42 %, med enako starimi v istem času priseljenimi tujimi državljani pa je bilo zaposlenih 81 %. Med v letu 2019 odseljenimi slovenskimi državljani v starosti 25–64 let jih je bilo 43 % pred selitvijo zaposlenih, med tujimi državljani pa 71 %. Za primerjavo: 1. januarja 2020 je bilo zaposlenih 75 % prebivalcev Slovenije (25–64 let).

Vir: Barica Razpotnik, Statistični urad RS

DELITE