Število Slovencev se bo do leta 2100 zmanjšalo

 Število Slovencev se bo do leta 2100 zmanjšalo

Evropski statistični urad Eurostat napoveduje, da bo Slovenija imela leta 2100 samo še 1.888.000 prebivalcev.

Gibanje števila prebivalstva

Vrhunec števila prebivalcev v Sloveniji bo čez štiri leta. Leta 2024 bo v Sloveniji živelo  2.116.000 ljudi. Nato bo število začelo počasi upadati. V naslednjem stoletju, 1. januarja 2100, bo imela Slovenija samo še 1.888.000 prebivalcev.

Predpostavka za leto 2100 je, da se bo v Slovenijo priselilo 5,3 tisoč več prebivalcev, kot se jih bo iz nje odselilo. To je približno dve tretjini manj, kot je znašal selitveni prirast Slovenije s tujino lansko leto.

Višja rodnost

V prihodnosti se bo stopnja rodnosti v Sloveniji večinoma enakomerno dvigala in leta 2100 dosegla vrednost 1,72 kar je 0,15 več kot v letu 2025.

V naslednjih osmih desetletjih se bo zelo močno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Leta 2019 so starejši (tj. prebivalci, stari 65 ali več let) predstavljali petino prebivalstva, leta 2100 pa naj bil bilo v tej starostni skupini  slaba tretjina prebivalcev Slovenije.

Delež prebivalcev mlajših od 15 let ali otrok se bo predvidoma nekaj let zniževal ter leta 2037 dosegel minimum (okrog 12,5 % sestave prebivalstva). Do začetka 22. stoletja pa bo delež spet narasel na 13,5 %.

Metodološko ozadje

Projekcije prebivalstva so poskus napovedi prihodnjega demografskega razvoja na nekem območju. Ker so sestavljene iz vrste predpostavk, ki so pogosto zelo negotove, so le eden od možnih scenarijev za prihodnost.

Pričujoče projekcije prebivalstva temeljijo na predpostavkah o rodnosti, umrljivosti in meddržavnih selitvah. Natančnost v teh projekcijah prebivalstva je lahko zelo pogrešljiva saj ni nemogoče zajeti kratkoročne spremembe treh demografskih komponent (rodnost, umrljivost in migracije). Prav tako ni mogoče zajeti vseh morebitnih burnih dogajanj, ki vplivajo na prebivalstvo v času priprave projekcij, primer tega je pandemija koronavirusa.

Tudi tokratne projekcije prebivalstva predpostavljajo delno zmanjševanje razlik, ki delijo enotnost, zbliževanje. Raziskava kaže, da se bodo socioekonomske razlike med državami, v daljšem obdobju zmanjšale. To pomeni, da si bodo vse države po sestavi prebivalstva sčasoma čedalje bolj podobne.

Tokratne projekcije  poskusnih napovedi prebivalstva imajo za začetno vrednost število prebivalcev po stanju novega lanskega leta, od tod ima tudi naslov dokument EUROPOP2019.

Vir: Statistični urad RS

DELITE